Thursday, March 30, 2023

Tiếu Lâm: "Bủm" ....I did

Trong tất cả các phiên tòa ở Mỹ phán xét tội phạm người Việt Nam đề phải có phiên dịch. Tại một phiên tòa nọ, ông phiên dịch viên rất giỏi, mỗi khi thẩm phán nói ra câu gì là ông lập tức dịch từ Việt sang Anh, Anh sang Việt.Khi chờ đợi thẩm phán ra quyết định cuối cùng, bổng có một tiếng

"Bủm"

Thẩm phán tức giận hỏi:
-Who did it?

Ông ta trả dịch:
-Ai địt.

Ngay lập tức cảnh sát đến lôi ông ta ra ngoài vì :
I did

(Sưu tầm)

No comments:

Post a Comment