Friday, September 16, 2022

Thuốc dành cho ai ?

Bác sĩ: Chồng bà cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Đây là thuốc ngủ.
       Bà: Khi nào thì anh ấy dùng thuốc  ạ ?
       Bs: Thuốc dành cho bà, không phải cho ổng.

No comments:

Post a Comment