Wednesday, September 14, 2016

Nhiễm phim chưởng

Cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng dậy đồng thanh:
- Cô giáo giá lâm, vấn an cô giáo!
Cô nghiêm mặt:
- Các em xem phim chưởng quá nhiều nên đến ngôn ngữ cũng bị nhiễm nặng rồi, cần phải sửa ngay.
Thấy cả lớp cúi đầu biết lỗi, cô mới nhẹ nhàng nói:
- Thôi, các em… bình thân!
- !!!


(Sưu tầm)

No comments:

Post a Comment