Thursday, October 19, 2023

BÀI THƠ: LÊN LÃO (Nguyễn Khuyến - 阮勸)

Chép lại từ trang mạng:
https://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-Khuy%E1%BA%BFn/L%C3%AAn-l%C3%A3o/poem-Jg_4_inbL47zGqzn3fJTrw
Ông chẳng hay ông tuổi đã già,
Năm nay ông cũng lão đây mà.
Anh em, làng xóm xin mời cả,
Xôi bánh, trâu heo cũng gọi là.
Chú Đáo bên làng lên với tớ,
Ông Từ ngõ chợ lại cùng ta.
Bây giờ đến bậc ăn dưng nhỉ,
Có rượu thời ông chống gậy ra.

(Nguyễn Khuyến)

Rút từ Quốc văn tùng ký (AB.383), Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160), Quế Sơn thi tập (A.469). Tiêu đề trong Quế Sơn Tam nguyên thi tập chép là Năm mươi thọ, Quế Sơn thi tập chép là Hý tác.

Theo phong tục của địa phương nhà thơ trước đây, hàng năm vào ngày mồng 6 tháng Giêng âm lịch, các cụ bô lão trong làng đến sáu mươi tuổi thì làm lễ tế ở đình làng gọi là lễ lên lão. Còn các cụ từ năm mươi lăm tuổi trở lên thì vào ban lão làng, trông coi việc tế lễ cho đến sáu mươi tuổi mới thôi. Ý nói nhà thơ cũng đã đứng vào hàng lão làng.

Hai ông Đáo và ông Đoài cùng tên lão một lần với nhà thơ. Chú Đáo ở giáp Đoài, Nguyễn Khuyến ở giáp Đông (cùng làng Vị Hạ). Ông Từ tên là Mai Đặc, ở xóm Chợ, vì ông giữ chức Thủ từ nên gọi là ông Từ.

Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)
2. Nguyễn Khuyến – Tác phẩm, Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1984
3. Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994

No comments:

Post a Comment