Thursday, December 24, 2020

CÁI TÔI

- Bỏ dấu ^ thì là Toi,

- Thêm dấu sắc là Tối,

- Thêm dấu huyền là Tồi,

- Thêm dấu nặng là Tội.

Bởi thế nên:

- Nếu ta không biết mình là ai thì là Toi,

- Nếu ta không chịu hạ mình học hỏi thì là Tối,

- Nếu ta không giúp người lúc khó khăn thì là Tồi,

- Nếu ta không làm điều đúng đắn thì là Tội (lỗi).

Kiểu gì cũng phải quản lý thật tốt CÁI TÔI của mình rồi mọi sự tự khắc trở nên đơn giản hơn rất nhiều

 

(Sưu tầm từ mạng lưới điện toán toàn cầu internet)

No comments:

Post a Comment